Veelgestelde vragen

1Wat als ik mijn nieuwbouwwoning verkoop?
In geval een nieuwbouwwoning of appartement verkocht worden door de bouwpromotor vooraleer er een EPB-aangifte is opgemaakt, dient de verkoper binnen de 6 maanden na ingebruikname van de woning het EPC bouw (gekoppeld aan de EPB-aangifte) te bezorgen aan de koper. Het EPC nieuwbouw is 10 jaar geldig. Dus als die nieuwbouwwoning binnen deze geldigheidstermijn verkocht of verhuurd wordt, moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Indien de nieuwbouwwoning of het appartement niet aan de EPB-regelgeving moet voldoen maar er op moment van de verkoop is er nog geen verwarmingsinstallatie aanwezig is, dan moet eveneens geen EPC opgemaakt worden. In de andere gevallen is wel een EPC nodig.
2Is er een EPC (energieprestatiecertificaat) nodig als de woning wordt afgebroken of volledig wordt gerenoveerd?
Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de situaties bij (mogelijke) afbraak of renovatievan de woning. Bij verkoop van een bestaande woning is vanaf 1 november 2008 een energieprestatiecertificaat nodig.

De verkoper moet een EPC (energieprestatiecertificaat) hebben van zodra hij zijn woning te koop aanbiedt op de immobiliënmarkt. Het isnamelijk de bedoeling dat het EPC (energieprestatiecertificaat) voorgelegd wordt aan geïnteresseerden in de woning. U vindt alle informatie over het energieprestatiecertificaat op onze website: http://www.energiesparen.be/epcparticulier.
3Moet ik voor de verhuring van mijn vakantiewoning of appartement (bijvoorbeeld aan zee) ook een EPC hebben?
Een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd wordendient enkel opgemaakt te worden:

  • in geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden,
  • in het geval van woninghuur (Woninghuur is van toepassing op woningen die de huurder als zijn hoofdverblijfplaats bestemd).


Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken. Een volledig overzicht van het toepassingsgebied van het EPC vindt u ook op onze website: http://www.energiesparen.be/epcparticulier/lijsttoepassingsgebied
4Hoeveel EPC's zijn nodig voor verkoop van een kangoeroewoning?
Hier moet gekeken worden naar het autonome karakter van de beide wooneenheden. Betreft het hier twee volledige autonome wooneenheden dan moet een EPC voor elk van de wooneenheden opgemaakt worden. Zijn er gemeenschappelijke voorzieningen, zoals gemeenschappelijke keuken of badkamer, dan moet 1 EPC voor het volledige gebouw opgemaakt worden.
5Is een EPC nodig voor gebouwen die voorwerp uitmaken van een onteigening?
Wat onteigeningen betreft kan een onderscheid worden gemaakt tussen de onteigening ten gevolge van het doorlopen van de gerechtelijke procedure of een "minnelijke" onteigening.

Enkel bij de gerechtelijke onteigening is er een in de plaatstelling via de rechtbank. Deze procedure wordt door het Vlaams Energieagentschap in de kader van haar handhaving van de energieprestatiecertificatenregelgeving niet beschouwd als een "verkoop" in de zin van het besluit. Een energieprestatiecertificaat is in dit geval dan ook niet vereist. Onder verkoop wordt immers verstaan de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom van een gebouw.

Minnelijke onteigeningen zijn echter onteigeningen waar men niet tot de gerechtelijke onteigeningsprocedure overgaat en er geen gedwongen eigendomsoverdracht is doordat de onteigenende overheid tot een minnelijke schikking komt met de eigenaar. Het onroerend goed wordt dan via een normale verkoop (via de notaris) verkocht. Het is in het kader van de controle en handhaving echter niet mogelijk om na te gaan of een dergelijke verkoop een "echte" verkoop vormt, of gebeurt in het kader van een minnelijke onteigening. Het Vlaams Energieagentschap en de notaris zullen niet noodzakelijk weten of het laatste van toepassing is, noch kan dit worden gecontroleerd want in de akte wordt niet vermeld dat het om een "onteigening" gaat. In dit geval is omdat gebruik wordt gemaakt van de normale procedure voor de eigendomsoverdracht van een onroerend goed dus wel een energieprestatiecertificaat vereist.
6Moeten serviceflats ook over een energieprestatiecertificaat beschikken?
Voor serviceflats die verkocht worden dient een EPC voor bestaande woning opgesteld te worden. Indien de serviceflats worden verhuurd, dient een EPC opgesteld te worden als er effectief een huurovereenkomst met de bewoner wordt afgesloten. Indien geen huurovereenkomst wordt afgesloten, maar als er voor de serviceflats met een dagprijs wordt gewerkt (zoals bij een rusthuis het geval is), dan dient geen EPC te worden opgemaakt.

(Serviceflats worden beschouwd als residentiële gebouwen en moeten, in tegenstelling tot bv. rusthuizen, niet over een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen beschikken.) Een volledig overzicht van het toepassingsgebied van het EPC vindt u ook op onze website: http://www.energiesparen.be/epcparticulier/lijsttoepassingsgebied
7Heb ik voor een ruwbouw, winddicht, een EPC nodig?
Neen, voor een ruwbouwwoning zonder verwarming dient geen EPC opgemaakt te worden. Er moet namelijk nog verder afgewerkt worden en die reglementering wordt vastgelegd in de EPB-regelgeving.

Een volledig overzicht van het toepassingsgebied van het EPC vindt u ook op onze website: http://www.energiesparen.be/epcparticulier/lijsttoepassingsgebied
8Moet er voor ieder appartement of woning, ook al is het identiek aan een ander appartement uit dezelfde blok, een EPC worden opgemaakt?
Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, .... In het ministerieel besluit van 19 september 2008 werd het hergebruik van gegevens bij de opmaak van een EPC vastgelegd. U kunt het besluit nalezen in de rubriek 'verkopen en verhuren' bij 'nuttige documenten'.
9Moet er een EPC zijn als er geen verwarmingsinstallatie is?
Er moet geen epc zijn bij afwezigheid van een warmteafgiftesysteem OF bij afwezigheid van een warmteopwekkingssysteem. U vindt een overzicht van het toepassingsgebied voor EPC bij .
11Ik verbouw mijn woning, volgens de EPB-regelgeving. Moet ik nog een EPC hebben als ik het verkoop of verhuur?
De EPB-regelgeving legt eisen op aan de vernieuwde/verbouwde schildelen. Voor een EPC bij verhuur of verkoopmoet echter alle informatie ingerekend worden (ook bestaande schildelen, technische installaties,...). U zal dus een afzonderlijk EPC moeten laten opmaken. Alle info over dit laatste vindt u op http://www.energiesparen.be/epcparticulier. Enkel indien het een volledige nieuwbouwwoning betreft die aan de EPB-regelgeving moet voldoen (bouwaanvraag na 1/1/2006), moet geen bijkomend EPC opgemaakt worden want in dit geval is reeds een EPC bij bouw beschikbaar (gekoppeld aan de EPB-aangifte). Een geldig EPC bij bouw geldt ook bij verkoop en verhuur.
12Is er een EPC nodig bij het schenken of erven van een woning?
Nee, want dit is geen verkoopovereenkomst.

Een volledig overzicht van het toepassingsgebied van het EPC vindt u ook op onze website: http://www.energiesparen.be/epcparticulier/lijsttoepassingsgebied